Language Resources

Need help in another language? We have an over-the-phone translation service available in more than 150 languages. Call us at 800.501.2920 to get connected.

Spanish

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de healthcare.gov, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al .

Chinese

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 healthcare.gov 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話

Vietnamese

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về healthcare.gov, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi .

Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa healthcare.gov, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa .

Korean

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 healthcare.gov 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 로 전화하십시오.

French Creole

Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan healthcare.gov, se dwa w pou resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nan .

Russian

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу healthcare.gov, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону .

Arabic

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص healthcare.gov ، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ .

Polish

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie healthcare.gov, masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku .Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer

Armenian

Եթե Դուք կամ Ձեր կողմից օգնություն ստացող անձը հարցեր ունի healthcare.gov մասին, Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։ Թարգմանչի հետ խոսելու համար զանգահարե՛ք ։

Persian

اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک ميکنيد ، سوال در مورد healthcare.gov ، داشتە باشيد حق اين را داريد کە کمک و اط عات بە زبان خود را بە طور رايگان دريافت نماييد. تماس حاصل نماييد.

Japanese

ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、healthcare.gov についてご質問がございました ら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。 通訳とお話される場合、 までお電話ください。

French

Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, a des questions à propos de healthcare.gov, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, appelez .

Hmong

Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog healthcare.gov, koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau .

Hindi

यदि आपके, या आप द्वारा सहायता किए जा रहे किसी व्यक्ति के healthcare.gov के बारे में प्रश्न हैं, तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किसी दुभाषिए से बात करने के लिए, पर कॉल करें।